සම්පත් පොත් භාගත කිරීම 

Download Resource Books

2023 Theory/ 2022 Revision ඇරැඹුණා

ගයාන් රත්නසූරිය B.sc.(Colombo) විසින් පවත්වන ප්‍රතිඵල වලින් ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ජීව විද්‍යා පාඨමාලාව සමඟ අදම සම්බන්ධ වන්න. සීමිත සිසුන් ගණනක් පමණක් බඳවා ගැනේ. 

සියලුම පන්ති Online පැවැත්වේ.

තොරතුරු 075 720 1405 Whatsapp ඔස්සේ ලබා ගන්න.

විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න.

12 ශ්‍රේණිය – රසායන විද්‍යාව – සම්පත් පොත – 1,2,3 ඒකක
12 ශ්‍රේණිය – රසායන විද්‍යාව – සම්පත් පොත – 4,5 ඒකක
12 ශ්‍රේණිය – රසායන විද්‍යාව – සම්පත් පොත – 6 ඒකකය
12 ශ්‍රේණිය – රසායන විද්‍යාව – සම්පත් පොත – 7,8,9,10 ඒකක
13 ශ්‍රේණිය – රසායන විද්‍යාව – සම්පත් පොත – 11,12,13 ඒකක
13 ශ්‍රේණිය – රසායන විද්‍යාව – සම්පත් පොත – 14 ඒකකය
12 ශ්‍රේණිය – ජීව විද්‍යාව – සම්පත් පොත
13 ශ්‍රේණිය – ජීව විද්‍යාව – සම්පත් පොත 5(ii) ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය – ජීව විද්‍යාව – සම්පත් පොත 6 ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය – ජීව විද්‍යාව – සම්පත් පොත 7 ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය – ජීව විද්‍යාව – සම්පත් පොත 8 ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය – ජීව විද්‍යාව – සම්පත් පොත 9 ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය – ජීව විද්‍යාව – සම්පත් පොත 10 ඒකකය
අ.පො.ස. උසස් පෙළ – ජීව විද්‍යාව – ප්‍රායෝගික අත්පොත -(2017)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ – භෞතික විද්‍යාව – ප්‍රායෝගික අත්පොත -(2017)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ – රසායන විද්‍යාව – ප්‍රායෝගික අත්පොත -(2017)

කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය
කෘෂි විද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය -12 ශ්‍රේණිය
කෘෂි විද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය -13 ශ්‍රේණිය

කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය

ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 12 ශ්රේණිය pdf download, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත pdf download, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 12 pdf download, 12 ශ්රේණිය ජීව විද්යාව සම්පත් පොත pdf, සම්පත් පොත, රසායන විද්යාව සම්පත් පොත, උසස් පෙළ භෞතික විද්යාව සම්පත් පොත pdf, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 12, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 12 download, ජීව විද්යාව pdf, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 12 pdf, කෘෂි විද්යාව පරිශීලන ග්රන්ථය 12 ශ්රේණිය, රසායනික විද්යාව සම්පත් පොත, භෞතික විද්යාව සම්පත් පොත, රසායන විද්යාව සම්පත් පොත pdf download, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත pdf, කෘෂි විද්යාව පරිශීලන ග්රන්ථය 12 ශ්රේණිය pdf, රසායන විද්යාව pdf download, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 13 download, සම්පත් පොත chemistry pdf, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 12 ශ්රේණිය pdf, 12 වසර කෘෂි විද්යාව පරිශීලන ග්රන්ථය, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 13 ශ්රේණිය pdf, රසායන විද්යාව සම්පත් පොත download, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 13 ශ්රේණිය, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 13 ශ්රේණිය pdf download, භෞතික විද්යාව සම්පත් පොත 12, භෞතික විද්යාව සම්පත් පොත pdf, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 13 pdf download, ජීව විද්යාව සම්පත් පොත 13 pdf, උසස් පෙළ ජීව විද්යාව, A level biology, උසස් පෙළ කෘෂි විද්යාව 13 pdf, කෘෂි විද්යාව 12 pdf, රසායන විද්යාව සම්පත් පොත 13, biology online classes, biology classes, biology

error: කොපි කරන්න තහනම්!!!