සියලුම සටහන් වලට පිවිසීමට අවසර ඇත්තේ ලියාපදිංචි වූ සාමාජිකයන්ට පමණි. 

ලියාපදිංචිය සඳහා විස්තර ලබාගැනීමට 075 7201405 අංකයට WhatsApp පණිවුඩයක් එවන්න.

 

error: කොපි කරන්න තහනම්!!!