සා. පෙළ විද්‍යාව 2016

විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය –

2016

උපදෙස්:

  •  සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
  • අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, පිළිතුරු සඳහා (1), (2), (3), (4) ලෙස වරණ හතර බැගින් දී ඇත. එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදී හෝ වඩාත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුරට අදාළ වරණය තෝරා ගන්න.
  • ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ඔබ තෝරා ගත් වරණයෙහි අංකයට සැසදෙන කවය තුළ සලකුණු කරන්න. 
  • එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.

 

error: කොපි කරන්න තහනම්!!!