ජීව විද්‍යාව යනු, ජීව විද්‍යාවේ ස්වභාවය, විෂය පථය සහ වැදගත්කම

ජීව විද්‍යාව යනු 

 ජීව විද්‍යාව යනු ජීවීන් සහ ජීවය පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා විශේෂ අවධානයක් සහිත විද්‍යාවයි.

ග්‍රීක භාෂාවෙන් Bios යනු ජීවයයි. logos යනු අධ්‍යයනයයි.

‘ජීවය’ යන සංකල්පය අර්ථ දැක්වීමට දුෂ්කර ය. විද්‍යාඥයන් ජීවය පිළිබඳ පිළිගත් නිර්වචනයක් ලබාදීමට අපොහොසත් වී ඇත. මෙම

‘ජීවය’ යනු විශේෂ හා අද්විතීය දෙයකි. එය රසායන විද්‍යා සහ භෞතික විද්‍යා නියම භාවිත කර පැහැදිලි කළ නොහැකි ය. ජීව විද්‍යාව සංකීර්ණ හා අතිවිශාල විෂය සන්ධාරයක් සහිත විෂයයකි. එබැවින් අධ්‍යයනයේ පහසුව තකා එය ප්‍රධාන ශාඛා තුනකට බෙදා ඇත.

සත්ව විද්‍යාව (සතුන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය)

උද්භිද විද්‍යාව (ශාක පිළිබඳ අධ්‍යයනය)

ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව (ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය) වශයෙනි.

මේ ශාඛා යටත්තේ අධ්‍යයනය කෙරෙන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

සෛල විද්‍යාව (සෙල පිළිබඳ අධ්‍යයනය)

පටක විද්‍යාව  (පටක පිළිබඳ අධ්‍යයනය)

ව්‍යුහ විද්‍යාව (දේහයේ දළ ව්‍යුහය පිළිබඳ අධ්‍යයනය)

කායික විද්‍යාව (දේහ ක්‍රියාකාරීවය පිළිබඳ අධ්‍යයනය)

ජෛව රසායනය ප්‍රවේණිය (ජෛවීය අණු වල රසායනික පදනම පිළිබඳ අධ්‍යයනය)

ප්‍රවේණිය (ආවේණිය පිළිබඳ අධ්‍යයනය)

පරිසර විද්‍යාව (පරිසරය පිළිබඳ අධ්‍යයනය)

ජීව විද්‍යාව හා බැඳුණු ගැටලු

ජීවීන්ගේ විවිධත්වය පිළිබඳ අවබෝධය

| වර්තමානයේ දී ද පෘථිවිය විවිධත්වයෙන් පොහොසත් ය. පෘථිවිය මත ජීවය වර්ෂ බිලියන 3.5 කට පමණ පෙර ඇති විය. මුලින් ම ඇති වූ ජීවීහු විෂමපෝෂි, නිර්වායු ප්‍රාන්‍යෂ්ටිකයෝ ය. එතැන් සිට පරිණාමික ක්‍රියාවලිය නිසා ජෛව ගෝලයේ වර්තමාන පුළුල් ජෛවීය විවිධත්වය ඇති විය.

error: කොපි කරන්න තහනම්!!!