බැක්ටීරියා රචනා

රචනා ප්‍රශ්න

උපදෙස් :

  • කාලය විනාඩි 25යි.

03. (i) බැක්ටීරියාවන්ගේ ශ්වසන හා පෝෂණ විවිධත්වය විස්තර කරන්න.

(ii) බැක්ටීරියාවන්ගේ සාර්වත්‍ර ව්‍යාප්තියට දායක වන ඔවුන් සතු විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද?

පිළිතුරු පත්‍රය