ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය

ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ප්‍රතිඵල ගන්න විදිහ

01.  මුලින්ම මෙය මත ක්ලික් කරන්න.

02. පිළිතුරක් තෝරාගත්තට පස්සේ ඊලඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න මේක ක්ලික් කරන්න.

03. ඊලගට මේක ක්ලික් කරන්න.

04.        සේරටම උත්තර දීල ඉවර නම් මේක ක්ලික් කරන්න.

05.

ලකුණු ආවට පස්සේ , පිළිතුරු පත්‍රය සහ විස්තර කිරීම බලන්න View Questions මත ක්ලික් කරන්න. ආයෙත් උත්තර ලියන්න ඕනෙ නම් Restart Quiz ක්ලික් කරන්න.

පාඩමට යන්න ඕනේ නම්  දේහ ක්‍රියාකාරිත්වය මත ක්ලික් කරන්න.

දැන් පහලට ගිහින් වැඩ පටන් ගන්න.

සුබ පැතුම්!!

error: කොපි කරන්න තහනම්!!!