සතුන්ගේ වායු හුවමාරුව

සතුන්ගේ වායු හුවමාරුව

 

විෂය නිර්දේශයේ වෙන්කර ඇති කාලච්ඡේද ගණන – 10

උසස් පෙළට බලාපොරොත්තුවන බහුවරණ ගණන – 1 හෝ 2යි.

ප්‍රශ්න – 30
කාලය – 40
error: කොපි කරන්න තහනම්!!!