විභාජක පටක සහ ප්‍රාථමික වර්ධනය MCQ

විභාජක පටක සහ ප්‍රාථමික වර්ධනය