ප්‍රොටිස්ටා

ඒකසෛලික ප්‍රොටිස්ටාවන්

  • ප්‍රොටිස්ටාවන් සියල්ලෝම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නොවේ. එයට මහේක්ෂීය ජීවීන්ද අයත් වේ.
  • ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව යටතේ හදාරන්නේ ඒකසෛලික ප්‍රොටිස්ටාවන් ගැනය.

ඒකසෛලික ප්‍රොටිස්ටාවන්ගේ රූපීය විවිධත්වය

ඇමීබාගේ ව්‍යාජ පාද 

Paramecium ගේ පක්ෂ්ම 

Euglena ගේ තනි කෂිකාවක් පවතී.
Volvox carteri ඒක සෛලිකයන් එක් වී සෑදූ ඝනාවාසයකි.
  • ඒකසෛලික ප්‍රොටිස්ටාවන් බහු රූපීය ය.
  • හැඩයෙන් විවිධ වන අතර ව්‍යාජ පාද, පක්ෂම හා කෂිකා වැනි සංචරණ ව්‍යූහ දරයි.
  • ඒවා තනි තනිව හෝ ඝනාවාසි ලෙස පවතියි. සමහර ප්‍රොටිස්ටාවන් එකට සම්බන්ධ වී සූත්‍රිකා සාදයි.

ඒකසෛලික ප්‍රොටිස්ටාවන්ගේ පෝෂණය

  • ප්‍රභාස්වයංපෝෂි, රසායනික විෂමපෝෂි හෝ මිශ්‍රපෝෂී පෝෂණ ක්‍රම ප්‍රොටිස්ටාවන් අතර හමු වෙයි.
  • සමහර ඇල්ගී ආකාර ලයිකනවල  සහජීවි අන්තර්ක්‍රියාවලට දායක වෙයි.(දිලීර වල බලන්න.)

ඒකසෛලික ප්‍රොටිස්ටාවන්ගේ ශ්වසන විවිධත්වය

  • ඔවුන් අතර ස්වායු, නිර්වායු හා වෛකල්පිත නිර්වායු යන ශ්වසන ආකාර හමු වේ.

ඒකසෛලික ප්‍රොටිස්ටාවන්ගේ ප්‍රජනනය

  • ලිංගික ප්‍රජනනය –  ජන්මාණු  නිපදවීම මඟින්.
  • අලිංගිකව ප්‍රජනනය – ඛණ්ඩනය මගින්.