දේහයේ මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය සහ ජලය

සැකසුම –
ගයාන් රත්නසූරිය
B.Sc. (University of Colombo)
ශ්‍රී ලංකා උපාධිධාරී ගුරු සේවය (හිටපු)
075 7201405