අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය – Recordings & Markings

Paper Class – 1- ජීවීන්ගේ විවිධත්වය දිලීර දක්වා

Paper Class – 2- ජීවීන්ගේ විවිධත්වය – ශාක අවසන් වන තෙක්

Paper class – 3 – ජීවීන්ගේ විවිධත්වය – අවසන් ප්‍රශ්න පත්‍රය

Paper class – 4 – ප්‍රජනනය -1