ජීව විද්‍යා විෂය නිර්දේශය හැඳින්වීම

මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා විසින් ජාතික රූපවාහිනියේ, ජාතික පාසල වැඩසටහනේදී සිදුකරන ලද ඉදිරිපත් කිරීමකි.