ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ “ගුරු ගෙදර”  වැඩසටහන වෙනුවෙන් ජීව විද්‍යා ආචාර්ය මංජුල විජේරත්න මහතා සිදුකළ ඉදිරිපත් කිරීමකි.