පරිසර කළමනාකරණයේ දී ක්ෂුද්‍රජීවීන් යෙදීම

පරිසර කළමනාකරණයේ දී ක්ෂුද්‍රජීවීන් යෙදීම

 • ස්වභාවයේ පහසුවෙන් හායනය නොවන රසායනික ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත හා කෘෂිකර්මාන්තවල දී පරිසරයට මුදාහරියි. උදා:
 1. ප්ලාස්ටික් යනු ජෛව හායනයට භාජනය නොවන කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍යයකි.
 2. බැරලෝහ වැනි පළිබෝධනාශක ශේෂ,
 3. වල්නාශක 2,4-D,
 4. කෘමිනාශක DDT යනු ක්ෂුද්‍රජීවීන් මඟින් හායනය නොවන හෝ සෙමෙන් හායනය වන පසේ දිගු කාලයක් රැඳෙමින් සහ එසේම භූගත ජලය දූෂණය කරන තවත් රසායනික ද්‍රව්‍යවලට උදාහරණ වේ.

1. ජෛව ප්‍රතිකර්මනය

 • දූෂක ඉවත් කිරීමට, හායනයට හෝ විෂ හරණයට ජීවීන් භාවිත කිරීමේ තාක්ෂණය ජෛව ප්‍රතිකර්මනයයි.
 • ස්වාභාවිකව ජෛව ප්‍රතිකර්මනය පසෙහි සිදු වෙයි.
 • බොහෝ අවස්ථාවල ජෛව ප්‍රතිකර්මන ක්‍රියාවලි සඳහා ක්ෂුද්‍රජීවීහු යොදා ගැනෙති.
 • දූෂකවල ජෛව හායනය/ (bio-removal) ක්‍රියාවලිය ඉහළ නැංවීම, දූෂිත පසේ හා ජලයේ වර්ධනය වන ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් උත්තේජනය කළ හැකි ය.
 • දූෂිත ස්ථානයක ඇති විශේෂිත දූෂක ප්‍රමාණය හායනය/ ඉවත් කිරිම සඳහා තෝරා ගනු ලැබූ ගතිලක්ෂණ සහිත ක්ෂුද්‍රජීවීන් හෝ තෝරා ගනු ලැබූ ගතිලක්ෂණ දරන ප්‍රවේණිකව විකරණය කරන ලද ක්ෂුද්‍රජීවීන් යොදා ගත හැකි ය.

ජෛව ප්‍රතිකර්මණය දැනට,

 1. තෙල් ඉහිරුම්වලින්, විෂ ලෝහ අපද්‍රව්‍ය, කාබනික අපද්‍රව්‍ය යනාදියෙන් අපවිත්‍ර වූ පස හා ජලය ප්‍රතිකර්මණය කිරීමට.
 2. ආහාර සැකසුම් හා රසායනික පිරියත්වල අපජලය වියෝජනයට

2. ඝන අපද්‍රව්‍ය පිරියම් කිරීම (solid waste treatment)

 • නිවෙස්වලින් ඉවත ලන ඝන අපද්‍රව්‍ය (කසළ) එක්රැස් වීම නිසා විශාල පාරිසරික හා සෞඛ්‍ය ගැටලු රැසක් ඇති කරයි.
 • කසළ පිරියම් කිරීමේ දී ක්ෂුද්‍රජීවීන් මඟින් කසළ හායනය සවායු හෝ නිර්වායු ලෙස සිදු වෙයි. කොම්පෝස්ට් සැදීමේ දී අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය හායනය කරනුයේ සවායු ලෙස ය.
 • අවසානයේ දී අපද්‍රව්‍ය හියුමස් වැනි ස්ථායි ද්‍රව්‍ය බවට පරිවර්තනය කරයි.
 • බොහෝවිට, සුසංහිතව ඇසිරූ භූ පිරවුම් හෝ ගොඩවල් ලෙස කසළ තැන්පත් කර ඇත.
 • බොහෝ අවස්ථාවල දී ඒවා නිර්වායු තත්වයේ ඇත.
 • එවැනි තත්ත්වවල දී මෙතනොජෙනික් බැක්ටීරියා භාවිතයෙන් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය නිර්වායුව හායනය කෙරෙයි.
 • හායන ක්‍රියාවලියේ අතුරුඵලයක් ලෙස මීතේන් වායුව නිපදවෙයි.
 • විදුලි උත්පාදනය හෝ ස්වාභාවික වායුවක් ලෙස එය භාවිත වෙයි.

error: කොපි කරන්න තහනම්!!!