ජීවයේ සම්භවය, පරිණාමය, නාමකරණය සහ වර්ගීකරණය

 

කාලය විනාඩි 45යි.

ප්‍රශ්න රටා කිහිපයක් ඇති බැවින් සැලකිලිමත් වන්න.

 

error: කොපි කරන්න තහනම්!!!