භූවිද්‍යාත්මක කල්ප (ඉයෝන) සහ පරිණාමික යුග

භූවිද්‍යාත්මක කල්ප (ඉයෝන) සහ පරිණාමික යුග

කල්ප (ඉයෝන):

 • හේඩියන්, ආකියන්, පොටෙරෝසොයික්, ෆැනරසොයික් ලෙස ඉයෝන හතරකි.

යුග :

 • ෆැනරසොයික ඉයෝනයට, පේලියෝසොයික්, මීසෝසොයික් හා සීනොසොයික් ලෙස යුග තුනක් අයත් ය.

(ශිෂ්‍යයන් විසින් භූ විද්‍යාත්මක කල්ප හා පරිණාමික යුග නම් කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වන අතර, ඒ යටතේ ඇති අනෙකුත් තොරතුරු අමතර දැනුම සඳහාය.)


ජෛව විවිධත්ව පරිණාමයේ ප්‍රධාන සිදුවීම්

1.හේඩියන් ඉයෝනය

 • පෘථිවියේ උපත

2.ආකියන් ඉයෝනය 

 • පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ආදිත ම පාෂාණය
 • ආදිතම සෛලවල පොසිල (ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික) ඇති වීම
 • වායුගෝලීය ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ඉහළ නැගීම ආරම්භ වීම.

3.පොටෙරෝසොයික් ඉයෝනය

 • ඇල්ගී විවිධත්වය හා මෘදුදේහ සහිත අපෘෂ්ඨවංශී සතුන් ඇති වීම.
 • සූන්‍යෂ්ටික සෛලවල පැරණිතම පොසිලය ඇති වීම.

4.ෆැනරසොයික ඉයෝනය 

(i) පේලියෝසොයික යුගය 

 • බොහෝ සත්ව වංශවල විවිධත්වය ශීඝ්‍ර වැඩි වීම.
 • කරදිය ඇල්ගාවන් සුලබ වීම.
 • විවිධ දිලීර, ශාක හා සතුන්ගේ භෞමික ගණාවාසීකරණය.
 • සනාල ශාක විවිධාංගීකරණය.
 • අස්ථික මත්ස්‍යයන්ගේ විවිධාංගීකරණය, මුල් ම සිවුපාවුන් හා කෘමීන් බිහි වීම.
 • උභයජීවීන් ප්‍රමුඛ වීම.
 • සනාල ශාක සහිත වනාන්තර බහුල වීම.
 • ප්‍රථම බීජ ශාක බිහි වීම.
 • උරගයන් බිහි වීම හා විකිරණය.
 • බොහෝ වර්තමාන කෘමි කාණ්ඩ බිහි වීම.
 • බොහෝ කරදිය හා භෞමික ජීවීන්ගේ නෂ්ට වීම.
 • ආදි සනාල ශාක විවිධාංගීකරණය.

(ii) මීසොසොයික යුගය

 • කේතුධර ශාක (විවෘත බීජක) ප්‍රමුඛ වීම.
 • ඩයිනෝසරයන් පරිණාමය සහ විකිරණය.
 • ක්ෂිරපායීන්ගේ සම්භවය.
 • ප්‍රමුඛ ශාක ලෙස අඛණ්ඩව ම විවෘත බීජ ශාක පැවතීම.
 • ඩයිනෝසරයන් ප්‍රමුඛ වීම, බහුල වීම හා විවිධත්වය ඇති වීම.
 • සපුෂ්ප ශාක බිහි වීම හා විවිධාංගීකරණය.
 • ඩයිනෝසරයන් ඇතුළු බොහෝ ජීවී විශේෂ නෂ්ට වීම.

මුල්ම ක්ෂීරපායි ආකාරය ලෙස සලකන්නේ මෙම හික් මී ආකාරයයි.

(iii) සිනෝසොයික යුගය

 • ක්ෂිරපායීන්, පක්ෂීන් හා පරාගණ කාරක කාමීන්ගේ ප්‍රධාන විකිරණය
 • සපුෂ්ප ශාකවල ප්‍රමුඛ වීම, ඉහළයැම හා විකිරණය තවදුරටත් සිදු වීම හා ඉහළ යෑම.
 • බොහෝ වර්තමාන ක්ෂීරපායි ගෝත්‍ර විකිරණය.
 • බොහෝ ප්‍රයිමේටා කාණ්ඩවල සම්භවය.
 • ක්ෂිරපායීන් හා සපුෂ්ප ශාකවල විකිරණය තවදුරටත් සිදු වීම, ආදිතම මානව පූර්වජයා බිහි වීම.
 • පාද මානව පූර්වජයා බිහි වීම.
 • හෝමෝ ගණය බිහි වීම. (Genus Homo)

අමතර කරුණක්:යුග තවදුරටත් අවධි(Periods) වලටද බෙදා ඇති නමුත්  ඒවා විෂය නිර්දේශයේ සඳහන් නොවේ.

error: කොපි කරන්න තහනම්!!!